DC -- Embassy of Kazakhstan:
[1] EMBKAZ_100501_002.JPG
[2] EMBKAZ_100501_004.JPG
[3] EMBKAZ_100501_009.JPG
[4] EMBKAZ_100501_014.JPG
[5] EMBKAZ_100501_018.JPG
[6] EMBKAZ_100501_027.JPG
[7] EMBKAZ_100501_031.JPG
[8] EMBKAZ_100501_034.JPG
[9] EMBKAZ_100501_041.JPG
[10] EMBKAZ_100501_044.JPG
[11] EMBKAZ_100501_048.JPG
[12] EMBKAZ_100501_053.JPG
[13] EMBKAZ_100501_056.JPG
[14] EMBKAZ_100501_059.JPG
[15] EMBKAZ_100501_062.JPG
[16] EMBKAZ_100501_068.JPG
[17] EMBKAZ_100501_072.JPG
[18] EMBKAZ_100501_076.JPG
[19] EMBKAZ_100501_080.JPG
[20] EMBKAZ_100501_091.JPG
[21] EMBKAZ_100501_094.JPG
[22] EMBKAZ_100501_102.JPG
[23] EMBKAZ_100501_110.JPG
[24] EMBKAZ_100501_114.JPG
[25] EMBKAZ_100501_121.JPG
[26] EMBKAZ_100501_124.JPG
[27] EMBKAZ_100501_128.JPG
[28] EMBKAZ_100501_134.JPG
[29] EMBKAZ_100501_138.JPG
[30] EMBKAZ_100501_142.JPG
[31] EMBKAZ_100501_148.JPG
[32] EMBKAZ_100501_153.JPG
[33] EMBKAZ_100501_166.JPG
[34] EMBKAZ_100501_171.JPG
[35] EMBKAZ_100501_175.JPG
[36] EMBKAZ_100501_179.JPG
[37] EMBKAZ_100501_189.JPG
[38] EMBKAZ_100501_194.JPG
[39] EMBKAZ_100501_198.JPG
[40] EMBKAZ_100501_203.JPG
[41] EMBKAZ_100501_207.JPG
[42] EMBKAZ_100501_211.JPG
[43] EMBKAZ_100501_217.JPG
[44] EMBKAZ_100501_226.JPG
[45] EMBKAZ_100501_231.JPG
[46] EMBKAZ_100501_234.JPG
[47] EMBKAZ_100501_240.JPG
[48] EMBKAZ_100501_246.JPG
[49] EMBKAZ_100501_251.JPG
[50] EMBKAZ_100501_255.JPG
[51] EMBKAZ_100501_258.JPG
[52] EMBKAZ_100501_262.JPG
[53] EMBKAZ_100501_267.JPG
[54] EMBKAZ_100501_272.JPG
[55] EMBKAZ_100501_281.JPG
[56] EMBKAZ_100501_291.JPG
[57] EMBKAZ_100501_299.JPG