CA -- San Diego -- Horton Plaza Park:
[1] HORPPK_100720_001.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] HORPPK_100720_008.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] HORPPK_100720_014.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] HORPPK_100720_018.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] HORPPK_100720_026.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] HORPPK_100720_028.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] HORPPK_100720_035.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] HORPPK_100720_040.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] HORPPK_100720_053.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] HORPPK_100720_057.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] HORPPK_100720_067.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] HORPPK_100720_070.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] HORPPK_100720_080.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] HORPPK_100720_084.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] HORPPK_100720_090.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] HORPPK_100720_095.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] HORPPK_100720_099.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] HORPPK_100720_106.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] HORPPK_100720_110.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)