CA -- San Diego -- Horton Plaza Park:
[1] HORPPK_100720_001.JPG
[2] HORPPK_100720_008.JPG
[3] HORPPK_100720_014.JPG
[4] HORPPK_100720_018.JPG
[5] HORPPK_100720_026.JPG
[6] HORPPK_100720_028.JPG
[7] HORPPK_100720_035.JPG
[8] HORPPK_100720_040.JPG
[9] HORPPK_100720_053.JPG
[10] HORPPK_100720_057.JPG
[11] HORPPK_100720_067.JPG
[12] HORPPK_100720_070.JPG
[13] HORPPK_100720_080.JPG
[14] HORPPK_100720_084.JPG
[15] HORPPK_100720_090.JPG
[16] HORPPK_100720_095.JPG
[17] HORPPK_100720_099.JPG
[18] HORPPK_100720_106.JPG
[19] HORPPK_100720_110.JPG