VA -- Shenandoah Natl Park (Skyline Drive):
[1] SKY_071014_001.JPG
[2] SKY_071014_003.JPG
[3] SKY_071014_004.JPG
[4] SKY_071014_011.JPG
[5] SKY_071014_050.JPG
[6] SKY_071014_053.JPG
[7] SKY_071014_054.JPG
[8] SKY_071014_074.JPG
[9] SKY_071014_083.JPG
[10] SKY_071014_107.JPG
[11] SKY_071014_113.JPG
[12] SKY_071014_129.JPG
[13] SKY_071014_132.JPG
[14] SKY_071014_139.JPG
[15] SKY_071014_141.JPG
[16] SKY_071014_144.JPG