WY -- Grand Teton Natl Park:
[1] TETON_060604_019.JPG
[2] TETON_060604_048.JPG
[3] TETON_060604_056.JPG
[4] TETON_060604_067.JPG
[5] TETON_060604_075.JPG
[6] TETON_060604_076.JPG
[7] TETON_060604_081.JPG
[8] TETON_060604_082.JPG
[9] TETON_060604_086.JPG
[10] TETON_060604_089.JPG
[11] TETON_060604_093.JPG
[12] TETON_060604_097.JPG
[13] TETON_060604_100.JPG
[14] TETON_060604_117.JPG
[15] TETON_060604_118.JPG
[16] TETON_060604_124.JPG
[17] TETON_060604_127.JPG
[18] TETON_060604_132.JPG
[19] TETON_060604_140.JPG
[20] TETON_060604_163.JPG
[21] TETON_060604_172.JPG
[22] TETON_060604_193.JPG
[23] TETON_060604_198.JPG
[24] TETON_060604_207.JPG
[25] TETON_060604_225.JPG
[26] TETON_060604_235.JPG
[27] TETON_060604_251.JPG
[28] TETON_060604_260.JPG
[29] TETON_060604_262.JPG
[30] TETON_060604_296.JPG
[31] TETON_060604_303.JPG
[32] TETON_060604_305.JPG
[33] TETON_060604_311.JPG
[34] TETON_060604_314.JPG
[35] TETON_060604_316.JPG
[36] TETON_060604_326.JPG
[37] TETON_060604_339.JPG
[38] TETON_060605_01.JPG
[39] TETON_060605_12.JPG
[40] TETON_060605_17.JPG
[41] TETON_060605_20.JPG
[42] TETON_060605_28.JPG
[43] TETON_060605_37.JPG
[44] TETON_060605_39.JPG
[45] TETON_060605_49.JPG
[46] TETON_060605_61.JPG