SC -- Charleston -- Harbor and coastal views:
[1] HARB_040510_09.JPG
[2] HARB_040510_18.JPG
[3] HARB_040510_23.JPG