NY -- Sagamore Hill NHS:
[1] SAG_041126_025.JPG
[2] SAG_041126_037.JPG
[3] SAG_041126_044.JPG
[4] SAG_041126_048.JPG
[5] SAG_041126_060.JPG
[6] SAG_041126_074.JPG
[7] SAG_041126_076.JPG
[8] SAG_041126_082.JPG
[9] SAG_041126_089.JPG
[10] SAG_041126_103.JPG
[11] SAG_041126_111.JPG
[12] SAG_041126_136.JPG
[13] SAG_041126_140.JPG
[14] SAG_041126_151.JPG
[15] SAG_041126_158.JPG
[16] SAG_041126_179.JPG
[17] SAG_041126_196.JPG
[18] SAG_041127_08.JPG
[19] SAG_041127_11.JPG
[20] SAG_041127_21.JPG
[21] SAG_041127_33.JPG
[22] SAG_041127_43.JPG
[23] SAG_041127_56.JPG
[24] SAG_041127_63.JPG
[25] SAG_041127_74.JPG