GA -- Savannah -- Squares:
[1] SQUARE_040513_054.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] SQUARE_040513_072.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] SQUARE_040513_081.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] SQUARE_040513_083.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] SQUARE_040513_100.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] SQUARE_040513_105.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] SQUARE_040513_107.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] SQUARE_040513_112.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] SQUARE_040513_119.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] SQUARE_040513_121.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] SQUARE_040513_122.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] SQUARE_040513_134.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] SQUARE_040513_144.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] SQUARE_040513_145.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] SQUARE_040513_165.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] SQUARE_040513_170.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] SQUARE_040513_173.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] SQUARE_040513_182.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)