DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_040323_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_040323_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] WMON_040330_15.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] WMON_040330_24.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] WMON_040429_004.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] WMON_040429_018.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] WMON_040429_072.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] WMON_040429_099.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] WMON_040429_130.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] WMON_040429_147.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] WMON_040629_05.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] WMON_040629_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] WMON_040629_24.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] WMON_040729_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] WMON_040729_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] WMON_040729_18.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] WMON_040729_25.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] WMON_040901_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] WMON_040901_17.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] WMON_040901_20.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] WMON_040921_13.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] WMON_041006_09.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] WMON_041018_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)