VA -- Fredericksburg Natl Battlefield -- Marye's Heights:
[1] FREDMH_031122_05.JPG
[2] FREDMH_031122_20.JPG
[3] FREDMH_031122_23.JPG
[4] FREDMH_031122_35.JPG
[5] FREDMH_031122_41.JPG
[6] FREDMH_031122_48.JPG
[7] FREDMH_031122_53.JPG