UT -- Salt Lake City -- Main Library:
[1] LIB_030518_02.JPG
[2] LIB_030518_03.JPG
[3] LIB_030518_06.JPG
[4] LIB_030518_08.JPG
[5] LIB_030518_09.JPG
[6] LIB_030518_12.JPG
[7] LIB_030518_15.JPG
[8] LIB_030518_17.JPG
[9] LIB_030518_19.JPG
[10] LIB_030518_24.JPG
[11] LIB_030518_29.JPG
[12] LIB_030518_38.JPG
[13] LIB_030521_18.JPG
[14] LIB_030521_22.JPG
[15] LIB_030521_34.JPG
[16] LIB_030521_41.JPG
[17] LIB_030521_49.JPG