UT -- Salt Lake City -- Main Library:
[1] LIB_030518_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] LIB_030518_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] LIB_030518_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] LIB_030518_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] LIB_030518_09.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] LIB_030518_12.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] LIB_030518_15.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] LIB_030518_17.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] LIB_030518_19.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] LIB_030518_24.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] LIB_030518_29.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] LIB_030518_38.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] LIB_030521_18.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] LIB_030521_22.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] LIB_030521_34.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] LIB_030521_41.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] LIB_030521_49.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)