UT -- Brighton -- Ski Resort area:
[1] BTON_030521_001_STITCH.JPG
[2] BTON_030521_015.JPG
[3] BTON_030521_018.JPG
[4] BTON_030521_022.JPG
[5] BTON_030521_029.JPG
[6] BTON_030521_050.JPG