NV -- Las Vegas -- Caesars Palace:
[1] CAESAR_030605_01.JPG
[2] CAESAR_030605_02.JPG
[3] CAESAR_030605_05.JPG
[4] CAESAR_030605_09.JPG
[5] CAESAR_030605_15.JPG
[6] CAESAR_030605_19.JPG
[7] CAESAR_030605_23.JPG
[8] CAESAR_030605_27.JPG
[9] CAESAR_030605_34.JPG
[10] CAESAR_030605_39.JPG