Smithsonian Associates -- Strange Bedfellows: The Military and the Movies:
[1] SASB_030504_020.JPG
[2] SASB_030504_029.JPG
[3] SASB_030504_031.JPG
[4] SASB_030504_034.JPG
[5] SASB_030504_039.JPG
[6] SASB_030504_056.JPG
[7] SASB_030504_080.JPG
[8] SASB_030504_124.JPG
[9] SASB_030504_130.JPG
[10] SASB_030504_142.JPG
[11] SASB_030504_153.JPG
[12] SASB_030504_174.JPG
[13] SASB_030504_183.JPG
[14] SASB_030504_186.JPG
[15] SASB_030504_193.JPG
[16] SASB_030504_238.JPG
[17] SASB_030504_240.JPG
[18] SASB_030504_302.JPG
[19] SASB_030504_307.JPG
[20] SASB_030504_334.JPG
[21] SASB_030504_337.JPG
[22] SASB_030504_352.JPG