CO -- Hovenweep Natl Monument:
[1] HOV_030530_001_STITCH.JPG
[2] HOV_030530_006.JPG
[3] HOV_030530_010.JPG
[4] HOV_030530_014.JPG
[5] HOV_030530_015.JPG
[6] HOV_030530_021.JPG
[7] HOV_030530_031.JPG
[8] HOV_030530_038.JPG
[9] HOV_030530_041.JPG
[10] HOV_030530_043.JPG
[11] HOV_030530_056.JPG
[12] HOV_030530_060.JPG
[13] HOV_030530_064.JPG
[14] HOV_030530_068.JPG
[15] HOV_030530_071.JPG
[16] HOV_030530_076.JPG
[17] HOV_030530_097.JPG
[18] HOV_030530_110.JPG
[19] HOV_030530_117.JPG
[20] HOV_030530_121.JPG
[21] HOV_030530_144.JPG
[22] HOV_030530_158.JPG
[23] HOV_030530_160.JPG