VA -- Rosslyn -- Key Bridge -- Views from...:
[1] KEYBRV_021123_01_STITCH.JPG
[2] KEYBRV_021123_02_STITCH.JPG
[3] KEYBRV_021123_06.JPG
[4] KEYBRV_021123_08.JPG
[5] KEYBRV_021123_09.JPG