DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_020401_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_020401_05.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] WMON_020401_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] WMON_020910_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] WMON_020910_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] WMON_020911_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] WMON_020930_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] WMON_020930_14.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] WMON_020930_16.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] WMON_020930_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] WMON_020930_24.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] WMON_020930_44.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] WMON_021030_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] WMON_021030_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] WMON_021030_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] WMON_021030_12.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] WMON_021030_18.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] WMON_021030_25.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] WMON_021030_26.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] WMON_021030_29.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] WMON_021030_41.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] WMON_021118_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] WMON_021123_12.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] WMON_021123_20.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] WMON_021123_28.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] WMON_021123_31.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] WMON_021123_35.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] WMON_021123_36.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] WMON_021123_38.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[30] WMON_021123_42.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[31] WMON_021123_46.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[32] WMON_021205_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[33] WMON_021205_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[34] WMON_021205_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[35] WMON_021205_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[36] WMON_021205_12.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[37] WMON_021205_14.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[38] WMON_021205_15.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[39] WMON_021205_19.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[40] WMON_021205_20.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[41] WMON_021205_26.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[42] WMON_021206_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[43] WMON_021206_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[44] WMON_021206_05.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[45] WMON_021206_09.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[46] WMON_021206_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[47] WMON_021206_18.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[48] WMON_021206_19.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[49] WMON_021206_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[50] WMON_021206_24.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[51] WMON_021206_44.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[52] WMON_021206_48.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[53] WMON_021212_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[54] WMON_021212_05.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[55] WMON_021212_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[56] WMON_021221_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[57] WMON_021221_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[58] WMON_021221_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[59] WMON_021221_14.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[60] WMON_021221_16.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[61] WMON_021221_27.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[62] WMON_021227_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)