WV -- Charleston -- State Capitol:
[1] SCAPWV_990610_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] SCAPWV_990610_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] SCAPWV_990610_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] SCAPWV_990610_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] SCAPWV_990610_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] SCAPWV_990610_09.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] SCAPWV_990610_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)