VA -- Salem Church / Haw's Shop:
[1] SALEMH_990529_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] SALEMH_990529_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] SALEMH_990529_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] SALEMH_990529_09.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] SALEMH_990529_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] SALEMH_990529_13.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)