TN -- Dayton -- Courthouse (Scopes Monkey Trial):
[1] SCOPES_990613_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] SCOPES_990613_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] SCOPES_990613_05.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] SCOPES_990613_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] SCOPES_990613_09.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] SCOPES_990613_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] SCOPES_990613_13.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)