DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_990126_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_990126_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] WMON_990126_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] WMON_990126_05.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] WMON_990126_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] WMON_990126_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] WMON_990126_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] WMON_990126_13.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] WMON_990126_15.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] WMON_990126_17.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] WMON_990126_18.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] WMON_990126_20.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] WMON_990126_22.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] WMON_990126_24.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] WMON_990131_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] WMON_990131_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] WMON_990131_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] WMON_990131_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] WMON_990131_12.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] WMON_990131_14.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] WMON_990131_16.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] WMON_990131_18.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] WMON_990131_20.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] WMON_990307_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] WMON_990307_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] WMON_990307_05.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] WMON_990307_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] WMON_990307_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] WMON_990307_12.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[30] WMON_990307_15.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[31] WMON_990307_19.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[32] WMON_990307_22.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[33] WMON_990307_25.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[34] WMON_990307_27.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[35] WMON_990307_28.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[36] WMON_990307_29.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[37] WMON_990307_31.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[38] WMON_990307_33.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[39] WMON_990307_34.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[40] WMON_990307_35.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[41] WMON_990307_37.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[42] WMON_990307_38.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[43] WMON_990307_39.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[44] WMON_990307_40.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[45] WMON_990416_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[46] WMON_990416_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[47] WMON_990416_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[48] WMON_990416_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[49] WMON_990416_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[50] WMON_990416_12.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[51] WMON_990416_15.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[52] WMON_990416_17.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[53] WMON_990416_20.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[54] WMON_990416_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[55] WMON_990416_26.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[56] WMON_990418_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[57] WMON_990418_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[58] WMON_990418_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[59] WMON_990418_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[60] WMON_990922_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[61] WMON_990922_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[62] WMON_991016_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[63] WMON_991016_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[64] WMON_991016_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[65] WMON_991016_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[66] WMON_991127_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[67] WMON_991127_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[68] WMON_991127_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[69] WMON_991127_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[70] WMON_991127_17.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)