VA -- Fredericksburg Natl Battlefield -- Marye's Heights:
[1] FREDMH_970717_02.JPG
[2] FREDMH_970717_03.JPG
[3] FREDMH_970717_04.JPG
[4] FREDMH_970717_05.JPG
[5] FREDMH_970717_06.JPG
[6] FREDMH_970717_07.JPG
[7] FREDMH_970717_08.JPG
[8] FREDMH_970717_16.JPG
[9] FREDMH_970717_17.JPG
[10] FREDMH_970717_18.JPG
[11] FREDMH_970717_19.JPG
[12] FREDMH_970717_20.JPG
[13] FREDMH_970717_22.JPG
[14] FREDMH_970717_25.JPG
[15] FREDMH_970717_27.JPG
[16] FREDMH_970717_30.JPG
[17] FREDMH_970717_32.JPG
[18] FREDMH_970717_34.JPG
[19] FREDMH_970717_36.JPG
[20] FREDMH_970717_38.JPG
[21] FREDMH_970717_40.JPG
[22] FREDMH_970717_42.JPG
[23] FREDMH_970717_44.JPG
[24] FREDMH_970717_46.JPG
[25] FREDMH_970717_48.JPG
[26] FREDMH_970717_50.JPG
[27] FREDMH_970903_01.JPG
[28] FREDMH_970903_02.JPG
[29] FREDMH_970903_03.JPG
[30] FREDMH_970903_05.JPG
[31] FREDMH_970903_07.JPG
[32] FREDMH_970903_08.JPG
[33] FREDMH_970903_10.JPG
[34] FREDMH_970903_12.JPG
[35] FREDMH_970903_14.JPG
[36] FREDMH_970903_16.JPG
[37] FREDMH_970903_19.JPG
[38] FREDMH_970903_21.JPG