FL -- Lake Buena Vista -- Disney-MGM Theme Park:
[1] MGM_970303_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] MGM_970303_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] MGM_970303_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] MGM_970303_05.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] MGM_970303_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] MGM_970303_09.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] MGM_970303_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] MGM_970303_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] MGM_970303_12.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] MGM_970303_13.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] MGM_970303_15.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] MGM_970303_17.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] MGM_970303_19.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] MGM_970303_21.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] MGM_970303_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] MGM_970303_25.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] MGM_970303_27.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] MGM_970303_29.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] MGM_970303_31.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)