DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_970103_01.JPG
[2] WMON_970103_02.JPG
[3] WMON_970103_04.JPG
[4] WMON_970407_02.JPG
[5] WMON_970407_04.JPG
[6] WMON_970407_10.JPG
[7] WMON_970407_12.JPG
[8] WMON_970407_13.JPG
[9] WMON_970407_19.JPG
[10] WMON_970407_21.JPG