DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_970103_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_970103_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] WMON_970103_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] WMON_970407_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] WMON_970407_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] WMON_970407_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] WMON_970407_12.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] WMON_970407_13.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] WMON_970407_19.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] WMON_970407_21.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)