DC -- Cleveland Park -- Sam's Park & Ride:
[1] SAMSPR_970909_01.JPG
[2] SAMSPR_970909_02.JPG
[3] SAMSPR_970909_03.JPG
[4] SAMSPR_970909_06.JPG
[5] SAMSPR_970909_09.JPG
[6] SAMSPR_970909_11.JPG