DC -- Samuel Hahnemann Monument:
[1] HAHNE_970806_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] HAHNE_970806_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] HAHNE_970806_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)