DC -- Dupont Circle -- James G. Blaine Mansion (2000 Mass Ave., NW):
[1] BLAINE_970806_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] BLAINE_970806_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] BLAINE_970814_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] BLAINE_970814_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)