CA -- I-5 @ San Diego driving:
[1] I5SAN_940807_01.JPG
[2] I5SAN_940807_02.JPG
[3] I5SAN_940807_09.JPG
[4] I5SAN_940807_25.JPG