VA -- Shenandoah Natl Park (Skyline Drive):
[1] SKY_720022_04.JPG
[2] SKY_720022_08.JPG
[3] SKY_720022_12.JPG
[4] SKY_720022_16.JPG
[5] SKY_720022_21.JPG
[6] SKY_720022_25.JPG