CA -- Palomar Mountain -- Palomar Observatory:
[1] PAL_680002_02.JPG
[2] PAL_680002_08.JPG
[3] PAL_680002_13.JPG