WY -- Grand Teton Natl Park:
[1] TETON_650050_05.JPG
[2] TETON_650050_11.JPG
[3] TETON_650050_15.JPG
[4] TETON_650050_23.JPG
[5] TETON_650050_27.JPG
[6] TETON_650050_32.JPG