Venezuela -- Lake Maracaibo:
[1] LMARAC_600026_05.JPG
[2] LMARAC_600026_12.JPG
[3] LMARAC_600026_19.JPG