SC -- Charleston -- South Carolina Aquarium:
[1] AQUAR_030825_002.JPG
[2] AQUAR_030825_011.JPG
[3] AQUAR_030825_016.JPG
[4] AQUAR_030825_047.JPG
[5] AQUAR_030825_050.JPG
[6] AQUAR_030825_061.JPG
[7] AQUAR_030825_063.JPG
[8] AQUAR_030825_100.JPG
[9] AQUAR_030825_127.JPG
[10] AQUAR_030825_128.JPG
[11] AQUAR_030825_146.JPG
[12] AQUAR_030825_172.JPG
[13] AQUAR_030825_182.JPG
[14] AQUAR_030825_196.JPG
[15] AQUAR_030825_205.JPG
[16] AQUAR_030825_206.JPG
[17] AQUAR_030825_207.JPG