SC -- Charleston -- South Carolina Aquarium:
[1] AQUAR_040510_026.JPG
[2] AQUAR_040510_027.JPG
[3] AQUAR_040510_040.JPG
[4] AQUAR_040510_055.JPG
[5] AQUAR_040510_062.JPG
[6] AQUAR_040510_087.JPG
[7] AQUAR_040510_103.JPG
[8] AQUAR_040510_111.JPG
[9] AQUAR_040510_120.JPG
[10] AQUAR_040510_131.JPG
[11] AQUAR_040510_154.JPG
[12] AQUAR_040510_162.JPG
[13] AQUAR_040510_177.JPG
[14] AQUAR_040510_205.JPG
[15] AQUAR_040510_231.JPG
[16] AQUAR_040510_232.JPG
[17] AQUAR_040510_265.JPG