VA -- Fredericksburg Natl Battlefield -- Marye's Heights:
[1] FREDMH_010504_01.JPG
[2] FREDMH_010504_02.JPG
[3] FREDMH_010504_03.JPG
[4] FREDMH_010504_04.JPG
[5] FREDMH_010504_05.JPG
[6] FREDMH_010504_06.JPG
[7] FREDMH_010504_07.JPG
[8] FREDMH_010504_08.JPG
[9] FREDMH_010504_10.JPG
[10] FREDMH_010504_12.JPG
[11] FREDMH_010504_14.JPG
[12] FREDMH_010504_17.JPG
[13] FREDMH_010504_20.JPG
[14] FREDMH_010504_22.JPG
[15] FREDMH_010504_24.JPG
[16] FREDMH_010504_26.JPG
[17] FREDMH_010504_28.JPG
[18] FREDMH_010504_30.JPG
[19] FREDMH_010504_32.JPG
[20] FREDMH_010504_34.JPG
[21] FREDMH_010504_36.JPG
[22] FREDMH_010504_38.JPG
[23] FREDMH_010504_40.JPG
[24] FREDMH_010504_41.JPG