CA -- San Diego -- Balboa Park -- San Diego Zoo (Giant Pandas):
[1] SDZOPA_070723_003.JPG
[2] SDZOPA_070723_018.JPG
[3] SDZOPA_070723_031.JPG
[4] SDZOPA_070723_033.JPG
[5] SDZOPA_070723_041.JPG
[6] SDZOPA_070723_043.JPG
[7] SDZOPA_070723_049.JPG
[8] SDZOPA_070723_051.JPG
[9] SDZOPA_070723_060.JPG
[10] SDZOPA_070723_065.JPG
[11] SDZOPA_070723_083.JPG