OH -- Dayton -- Dayton Art Institute -- "You Are My Superhero" exhibition:
[1] DAISUP_120805_002.JPG
[2] DAISUP_120805_005.JPG
[3] DAISUP_120805_009.JPG
[4] DAISUP_120805_013.JPG
[5] DAISUP_120805_016.JPG
[6] DAISUP_120805_022.JPG
[7] DAISUP_120805_036.JPG
[8] DAISUP_120805_037.JPG
[9] DAISUP_120805_040.JPG
[10] DAISUP_120805_049.JPG
[11] DAISUP_120805_055.JPG
[12] DAISUP_120805_062.JPG
[13] DAISUP_120805_066.JPG
[14] DAISUP_120805_072.JPG
[15] DAISUP_120805_079.JPG
[16] DAISUP_120805_085.JPG
[17] DAISUP_120805_090.JPG
[18] DAISUP_120805_095.JPG
[19] DAISUP_120805_100.JPG
[20] DAISUP_120805_107.JPG
[21] DAISUP_120805_117.JPG
[22] DAISUP_120805_120.JPG
[23] DAISUP_120805_125.JPG
[24] DAISUP_120805_127.JPG
[25] DAISUP_120805_130.JPG
[26] DAISUP_120805_133.JPG
[27] DAISUP_120805_137.JPG
[28] DAISUP_120805_142.JPG
[29] DAISUP_120805_145.JPG
[30] DAISUP_120805_146.JPG
[31] DAISUP_120805_150.JPG
[32] DAISUP_120805_152.JPG
[33] DAISUP_120805_160.JPG
[34] DAISUP_120805_164.JPG
[35] DAISUP_120805_167.JPG
[36] DAISUP_120805_173.JPG
[37] DAISUP_120805_176.JPG
[38] DAISUP_120805_184.JPG
[39] DAISUP_120805_192.JPG
[40] DAISUP_120805_196.JPG
[41] DAISUP_120805_198.JPG
[42] DAISUP_120805_201.JPG
[43] DAISUP_120805_204.JPG
[44] DAISUP_120805_207.JPG
[45] DAISUP_120805_210.JPG
[46] DAISUP_120805_214.JPG
[47] DAISUP_120805_221.JPG
[48] DAISUP_120805_224.JPG
[49] DAISUP_120805_228.JPG
[50] DAISUP_120805_233.JPG
[51] DAISUP_120805_243.JPG
[52] DAISUP_120805_250.JPG
[53] DAISUP_120805_255.JPG
[54] DAISUP_120805_262.JPG
[55] DAISUP_120805_265.JPG
[56] DAISUP_120805_271.JPG
[57] DAISUP_120805_278.JPG
[58] DAISUP_120805_283.JPG
[59] DAISUP_120805_287.JPG
[60] DAISUP_120805_299.JPG
[61] DAISUP_120805_302.JPG
[62] DAISUP_120805_309.JPG
[63] DAISUP_120805_314.JPG
[64] DAISUP_120805_320.JPG
[65] DAISUP_120805_323.JPG
[66] DAISUP_120805_328.JPG
[67] DAISUP_120805_335.JPG
[68] DAISUP_120805_339.JPG
[69] DAISUP_120805_343.JPG
[70] DAISUP_120805_346.JPG
[71] DAISUP_120805_349.JPG
[72] DAISUP_120805_353.JPG
[73] DAISUP_120805_355.JPG
[74] DAISUP_120805_359.JPG
[75] DAISUP_120805_362.JPG
[76] DAISUP_120805_364.JPG
[77] DAISUP_120805_368.JPG
[78] DAISUP_120805_373.JPG
[79] DAISUP_120805_376.JPG
[80] DAISUP_120805_379.JPG
[81] DAISUP_120805_382.JPG
[82] DAISUP_120805_389.JPG
[83] DAISUP_120805_393.JPG
[84] DAISUP_120805_397.JPG
[85] DAISUP_120805_401.JPG
[86] DAISUP_120805_404.JPG
[87] DAISUP_120805_408.JPG
[88] DAISUP_120805_412.JPG
[89] DAISUP_120805_416.JPG
[90] DAISUP_120805_417.JPG
[91] DAISUP_120805_419.JPG
[92] DAISUP_120805_423.JPG
[93] DAISUP_120805_426.JPG
[94] DAISUP_120805_429.JPG
[95] DAISUP_120805_436.JPG
[96] DAISUP_120805_439.JPG
[97] DAISUP_120805_443.JPG
[98] DAISUP_120805_447.JPG
[99] DAISUP_120805_451.JPG
[100] DAISUP_120805_456.JPG
[101] DAISUP_120805_464.JPG
[102] DAISUP_120805_466.JPG
[103] DAISUP_120805_469.JPG
[104] DAISUP_120805_473.JPG
[105] DAISUP_120805_476.JPG
[106] DAISUP_120805_479.JPG
[107] DAISUP_120805_482.JPG
[108] DAISUP_120805_490.JPG
[109] DAISUP_120805_494.JPG
[110] DAISUP_120805_497.JPG
[111] DAISUP_120805_503.JPG
[112] DAISUP_120805_510.JPG
[113] DAISUP_120805_516.JPG
[114] DAISUP_120805_522.JPG
[115] DAISUP_120805_529.JPG
[116] DAISUP_120805_535.JPG
[117] DAISUP_120805_538.JPG
[118] DAISUP_120805_542.JPG
[119] DAISUP_120805_545.JPG
[120] DAISUP_120805_555.JPG
[121] DAISUP_120805_560.JPG
[122] DAISUP_120805_563.JPG
[123] DAISUP_120805_567.JPG
[124] DAISUP_120805_571.JPG
[125] DAISUP_120805_575.JPG
[126] DAISUP_120805_579.JPG
[127] DAISUP_120805_589.JPG
[128] DAISUP_120805_594.JPG
[129] DAISUP_120805_604.JPG
[130] DAISUP_120805_609.JPG
[131] DAISUP_120805_612.JPG
[132] DAISUP_120805_617.JPG
[133] DAISUP_120805_620.JPG
[134] DAISUP_120805_626.JPG
[135] DAISUP_120805_629.JPG
[136] DAISUP_120805_634.JPG
[137] DAISUP_120805_638.JPG
[138] DAISUP_120805_641.JPG
[139] DAISUP_120805_646.JPG
[140] DAISUP_120805_650.JPG
[141] DAISUP_120805_652.JPG
[142] DAISUP_120805_655.JPG
[143] DAISUP_120805_659.JPG
[144] DAISUP_120805_662.JPG
[145] DAISUP_120805_666.JPG
[146] DAISUP_120805_670.JPG
[147] DAISUP_120805_673.JPG
[148] DAISUP_120805_677.JPG
[149] DAISUP_120805_682.JPG
[150] DAISUP_120805_684.JPG
[151] DAISUP_120805_687.JPG
[152] DAISUP_120805_690.JPG
[153] DAISUP_120805_693.JPG
[154] DAISUP_120805_697.JPG
[155] DAISUP_120805_700.JPG
[156] DAISUP_120805_704.JPG
[157] DAISUP_120805_707.JPG
[158] DAISUP_120805_710.JPG
[159] DAISUP_120805_713.JPG
[160] DAISUP_120805_716.JPG
[161] DAISUP_120805_721.JPG
[162] DAISUP_120805_722.JPG
[163] DAISUP_120805_725.JPG
[164] DAISUP_120805_728.JPG
[165] DAISUP_120805_731.JPG
[166] DAISUP_120805_734.JPG
[167] DAISUP_120805_737.JPG
[168] DAISUP_120805_740.JPG
[169] DAISUP_120805_743.JPG
[170] DAISUP_120805_757.JPG
[171] DAISUP_120805_760.JPG
[172] DAISUP_120805_766.JPG
[173] DAISUP_120805_773.JPG
[174] DAISUP_120805_777.JPG