OH -- Dayton -- Dayton Art Institute:
[1] DAI_120805_012.JPG
[2] DAI_120805_021.JPG
[3] DAI_120805_023.JPG
[4] DAI_120805_028.JPG
[5] DAI_120805_033.JPG
[6] DAI_120805_036.JPG
[7] DAI_120805_041.JPG
[8] DAI_120805_045.JPG
[9] DAI_120805_050.JPG
[10] DAI_120805_054.JPG
[11] DAI_120805_057.JPG
[12] DAI_120805_061.JPG
[13] DAI_120805_064.JPG
[14] DAI_120805_067.JPG
[15] DAI_120805_072.JPG
[16] DAI_120805_075.JPG
[17] DAI_120805_077.JPG
[18] DAI_120805_081.JPG
[19] DAI_120805_084.JPG
[20] DAI_120805_089.JPG
[21] DAI_120805_092.JPG
[22] DAI_120805_095.JPG
[23] DAI_120805_100.JPG
[24] DAI_120805_103.JPG
[25] DAI_120805_106.JPG
[26] DAI_120805_110.JPG
[27] DAI_120805_113.JPG
[28] DAI_120805_116.JPG
[29] DAI_120805_122.JPG
[30] DAI_120805_127.JPG
[31] DAI_120805_131.JPG
[32] DAI_120805_138.JPG
[33] DAI_120805_144.JPG
[34] DAI_120805_148.JPG
[35] DAI_120805_155.JPG
[36] DAI_120805_160.JPG
[37] DAI_120805_164.JPG
[38] DAI_120805_168.JPG
[39] DAI_120805_174.JPG
[40] DAI_120805_178.JPG
[41] DAI_120805_182.JPG
[42] DAI_120805_187.JPG
[43] DAI_120805_191.JPG
[44] DAI_120805_195.JPG
[45] DAI_120805_199.JPG
[46] DAI_120805_203.JPG
[47] DAI_120805_207.JPG
[48] DAI_120805_219.JPG
[49] DAI_120805_222.JPG
[50] DAI_120805_227.JPG
[51] DAI_120805_233.JPG
[52] DAI_120805_237.JPG
[53] DAI_120805_240.JPG
[54] DAI_120805_249.JPG
[55] DAI_120805_255.JPG
[56] DAI_120805_259.JPG
[57] DAI_120805_262.JPG
[58] DAI_120805_267.JPG
[59] DAI_120805_272.JPG
[60] DAI_120805_275.JPG
[61] DAI_120805_280.JPG
[62] DAI_120805_284.JPG
[63] DAI_120805_288.JPG
[64] DAI_120805_290.JPG
[65] DAI_120805_296.JPG
[66] DAI_120805_302.JPG
[67] DAI_120805_305.JPG
[68] DAI_120805_308.JPG
[69] DAI_120805_313.JPG
[70] DAI_120805_318.JPG
[71] DAI_120805_322.JPG
[72] DAI_120805_326.JPG
[73] DAI_120805_330.JPG
[74] DAI_120805_334.JPG
[75] DAI_120805_338.JPG
[76] DAI_120805_341.JPG
[77] DAI_120805_344.JPG
[78] DAI_120805_354.JPG
[79] DAI_120805_360.JPG
[80] DAI_120805_363.JPG
[81] DAI_120805_366.JPG
[82] DAI_120805_371.JPG